VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA NEUROLOGIJU

KORISNE INFORMACIJE ZA PACIJENTE

Pregledi, dijagnostičke procedure kao i lečenje naših pacijenata obavlja se u okviru ambulantnog i stacionarnog dela bolnice kao i Dnevne bolnice.
Bolnica za neurologiu nije u sistemu ustanova za zbrinjavanje hitnih slučajeva zbog nedostatka aparata za dijagnostiku i lečenje i neadekvatnog prostora.

Specijalistička neurološka ambulanta

Specijalistička neurološka ambulanta se bavi pregledima novonastalih neuroloških bolesti i praćenjem i lečenjem dugotrajnih neuroloških bolesnika. U ambulanti svakoga radnoga dana radi specijalista neurolog od 08h do 15 h. Pacijenti se pregledaju nakon prethodnog zakazivanja (lično na šalteru neurologije ili telefonom) uz donošenje propisno overenog uputa od strane lekara specijaliste iz nadležnog Doma zdravlja (za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je da uput bude overen od strane nadležne komisije), a hitni pregledi se obavljaju bez zakazivanja.

Načelnik ambulantno polikliničkog dela je prim. dr Željko Radić, neurolog.

Glavna sestra je ms Biljana Dedić.

Raspored rada lekara u specijalističkoj ambulanti:

Ponedeljak - Dr Nataša Tabaković

Utorak - Dr med sc Sanja Medić
Utorak popodne -  Dr Ana Špadijer

Sreda - Prim dr sc. med. Dragana Kuljić-Obradović

Četvrtak - Prim. dr Željko Radić

Petak - dr Milan Nikolić

Zakazivanje pregleda radnim danima na telefon: +381(11)3630700, lokal 737 (specijalistička neurološka ambulanta) od 08h do 12h i pripremiti matični broj i fiksni broj telefona

Stacionar

Stacionarno lečenje neuroloških pacijenata se obavlja u onim slučajevima kada zdravstveno stanje zahteva bolničke uslove ispitivanja i terapijskog zbrinjavanja pacijenata, a u okviru Stacionarnog odeljenja naše Bolnice sa kapacitetom od 20 bolesničkih postelja.

Indikacije za prijem postavlja specijalista neurologije Bolnice za neurologiju nakon specijalističkog pregleda u našem ambulantnom delu uz donošenje adekvatnog uputa iz nadležnog Doma zdravlja, ili bez uputa kao se radi o hitnom stanju. U dijagnostičkom i terapijskom pristupu primenjuju se savremeni dijagnostički kriterijumi i terapijski protokoli standardizovani po principima dobre kliničke prakse.

Načelnik Stacionara je Mr med. sc. Sanja Medić.

Telefoni na odeljenju- 3630-700, lok.769 - lekarska soba, lok.758 - soba sestara,

lok.759 - Upravnica.

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica je odeljenje koje se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem svih neuroloških oboljenja. Osnovni princip rada је približavanje pacijentu i omogućavanje procedura vezanih za postavljanje dijagnoze i lečenja bez izdvajanja iz porodice i radne sredine, što se obavlja u zakazanim terminima i planiranim boravcima tokom dana. U dijagnostičkom i terapijskom pristupu primenjuju se savremeni dijagnostički kriterijumi i terapijski protokoli standardizovani po principima dobre kliničke prakse.

Bolesnici se upućuju u Dnevnu bolnicu nakon specijalističkog pregleda u našem ambulantnom delu uz donošenje adekvatnog uputa iz nadležnog Doma zdravlja.

Načelnik Dnevne Bolnice je Prim. dr sc med. Dragana Kuljić-Obradović

Odsek za vrtoglavicu

Vrtoglavica je jedan od najčešćih simptoma koji dovode pacijenta kod neurologa, ali i kod lekara drugih specijalnosti. Zbog toga će u radu ovog odseka ravnopravno učestvovati neurolog, specijalista ORL, ali i specijalista interne medicine i psihijatrije. Na ovaj način obezbediće se multidisciplinarni pristup problemu koji značajno utiče na kvalitet života pacijenta , a veoma često i na njegovu radnu sposobnost. Nakon kliničkog pregleda pacijenti će biti upućivani na dalje dijagnostičke preglede u okviru naše ustnove, nakon čega će se postavljati etiološka dijagnoza vrtoglavica koja je osnov adekvatnom terapijskom pristupu.

Pacijenti će se pregledati nakon predhodnog zakazivanja (lično na šalteru neurologije ili telefonom) uz donošenje propisno overenog uputa od strane lekara specijaliste iz nadležnog Doma zdravlja (za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je da uput bude overen od strane nadležne komisije), a hitni pregledi se obavljaju bez zakazivanja.

Dijagnostičke procedure koje se obavljaju u okviru Bolnice

1. Elektromioneurografija (EMNG) je dijagnostička metoda kojom se vrši ispitivanje motornih neurona, nervnih korenova, pleksusa, perifernih nerava, neuromišićne spojnice i mišića. Pregled se obavlja stimulacijom perifernih nerava električnom strujom i registracijom akcionih potencijala mišića koji je inervisan od strane ispitivanoig nerva (elektroneurografija) kao i registracijom eletrične aktivnosti mišića pomoću iglene elektrode koja se uvodi u mišić (elektromiografija), što ga čini bolnim i neprijatnim, ali je većina bolesnika u stanju da izdrži pregled. EMNG pregled traje 30-90 minuta u zavisnosti od broja testiranih nerava i mišića i svakom pacijentu se radi različit set testova u zavisnosti od uputne dijagnoze i dobijenog nalaza. Na pregled pacijent treba da dođe čist, bez nanošenja bilo kakvih kozmetičkih preparata na kožu. Savetuje se da pacijent na pregled ne dolazi gladan i da obavezno uzme svoju redovnu terapiju. Jedino u slučaju pacijenata sa mijastenijom gravis koji su na terapiji Mestinonom, ovu terapiju treba obustaviti 12 sati pre pregleda.

U EMNG kabinetu obavljaju se pregledi pacijenata koji se aktuelno nalaze na bolničkom lečenju u KBC-u i ovaj pregled indikuje neurolog Bolnice za neurologiju, kao i pregledi pacijenata koji se upućuju od strane neurologa iz drugih zdravstvenih ustanova(za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je da uput bude overen od strane nadležne komisije). Ukoliko neurolog indikuje pregled, zakazivanje se obavlja na telefon Bolnice, a na sam pregled pacijent treba da dodje sa uputom i neurološkim nalazom.

ЕMNG pregled obavlja Dr Nataša Tabaković uz asistenciju sestre Ljiljane Bogosavljević.

Pregledi se mogu zakazati lično na šalteru neurologije ili na naš broj telefona: 3630-700 lok. 737

2. Elektroencefalografija (EEG ) je metoda kojom se beleži električna aktivnost moždane kore sa poglavine uz pomoć elektroda koje su smeštene u posebnom rasporedu. Metoda je bezbolna i obavlja se u tihoj prostoriji , u standardnoj dužini snimanja od 20 minuta, a tokom snimanja se koriste i neke aktivacione tehnike, kao što su hiperventilacija (ubrzano i duboko disanje) i/ili fotostimulacija ( izlaganje treperavoj svetlosti). Ne postoji posebna priprema za izvođenje EEG. Dovoljno je da kosa i poglavina budi čisti i da je osoba obedovala. U posebnim slučajevima, uvek prema zahtevu nadležnog neuroga, ovalja se serijski EEG kada se obavljaju tri snimanja ili snimanje EEG-a nakon nespavanja. U tom slučaju, tokom snimanja EEG-a koji je dužeg trajanja od standardnog ( 90 minuta ) očekuje se da osoba zaspi, kako bi se zabeležila aktivnost sa moždane kore tokom uspavljivanja, spavanja i buđenja.

U okviru Kabineta za elektroencefalografiju ( EEG ) rade neurolozi: prim. dr med. sc. Dragana Kuljić- Obradović, prim. dr Željko Radić i dr Milan Nikolić, kao i ЕЕG-tehničari Jelena Škavić, Jelena Stojković i Slađana Jeremić. .

Za obavljanje EEG pregleda kod ambulantnih bolesnika, neophodno je posedovati odgovarajući uput (za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je da uput bude overen od strane nadležne komisije).

Pregledi se mogu zakazati lično na šalteru neurologije ili na naš broj telefona: 3630-700 lok. 737

3. Neuropsihološko testiranje: je ispitivanje kognitivnih funkcija koje se obavlja primenom brojnih testova, kako standardnih fiksnih baterija tako i specifičnih testova. Testiranje obuhvata ispitivanje opštih intelektualnih sposobnosti, pažnje, koncentracije, pamćenja, govorno-jezičkih funkcija, praksije, gnozije, vizuospacijalnih i vizuomotornih funkcija, lateralizacije, šeme tela, egzekutivnih funkcija, divergentnog mišljenja, raspoloženja. Testiranje se obično obavlja u dve sesije po dva sata. Nakon testiranja, ocenjivanja rezultata i procene kognitivnog funkcionisanja sastavlja se neuropsihološki izveštaj.

Testiranje obavlja Prim. dr med. sc. Dragana Kuljić-Obradović pacijentima koji su upućeni od strane naših neurologa.

4. Color duplex scan krvnih sudova vrata je neinvazivna ultrazvučna dijagnostička metoda kojom se ispituje morfologija i protok kroz magistralne krvne sudove vrata i važan je pokazatelj stanja krvnih sudova.

Ovaj pregled obavlja Prim. dr med. sc Dragana Kuljić-Obradović.

Pregled se zakazuje lično na šalteru neurologije ili telefonskim putem : 3630-700 lok. 737

5. Komjuterizovana tomografija mozga je sofisticirani pregled anatomskih struktura mozga. Pregled je brz, bezbolan, ali podrazumeva primanje određene, male doze zračenja. U posebnim slučajevima potrebna je primena kontrastnih sredstva, te je neophodno da pacijent nije alergičan na njih. Ovaj pregled obavlja se na CT aparatu koji radi u okviru odeljenja za radiologiju, ali aparat trenutno nije u funkciji zbog oštećenja na zgradi koja su nastala u požaru.