VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

INTERNA EDUKACIJA

Polovinu od ukupne potrebne sume bodova potrebno je sakupiti kroz programe interne edukacije. Zadatak Centra, Službe,  ali i svih zaposlenih, jeste da partcipiraju u kreiranju, sprovođenju i evaluaciji programa KE. Služba za obrazovanje i naučno – istraživačku delatnost je koordinator u postupku akreditacije i ispunjavanju obaveza prema nadležnim institucijama u toku sprovođenja KME.

Prema odluci Zdravstvenog saveta internu edukaciju predstavljaju:

- kursevi/seminari ukoliko je njihov organizator ustanova u kojoj rade zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici,
- stručni sastanci kada ih organizuje ustanova u kojima rade zaposleni zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici ili ako ih organizuje ustanova sa područja upravnog okruga zaposlenog (za našu Ustanovu to je upravni okrug Beograd).
Da bi Zdravstveni savet Srbije akreditovao program KME, potrebno je popuniti propisana dokumenta prijave programa za akreditaciju i dostaviti ih Službi za obrazovnu i naučno – istraživačku delatnost u predviđenom roku. Dokumenta za prijavu možete pronaći na adresi http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/index.php?page=4

Rokove za akreditaciju propisuje Zdravstveni savet Srbije. Za tekuću godinu, rokovi su od 15. do 30. januara, od 1. do 15. aprila, od 1. do 15. jula i od 1. do 15. oktobra godine. Nakon objavljivanja na sajtu Zdravstvenog saveta i dobijanja rešenja o akreditaciji svakog pojedinačnog programa, isti se održavaju prema utvrđenom kalendaru stručnih edukativnih programa Ustanove, uz obavezu da se 3 nedelje pre održavanja, najave Službi za obrazovanje i naučno – istraživačku delatnost, tj. nadležnoj Komori.

Nakon održanog programa, rukovodilac istog i Služba u roku od 15 dana imaju obavezu dostavljanja izveštaja o održanom akreditovanom programu. Ovaj izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: evidencioni broj programa iz spiska akreditovanih programa koji je objavljen na sajtu Zdravstvenog saveta i nadležne komore, datum donošenja odluke kojom je taj program akreditovan, spisak predavača i učesnika, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, a za sve programe kontinuirane edukacije osim stručnih sastanaka i rezultate sprovedene evaluacije sa prosečnom ocenom opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije.

KALENDAR STRUČNIH PROGRAMA JUL 2017.

calendar


Svi navedeni programi u kalendaru, kao i online testovi namenjeni su isključivo zaposlenima u KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje", kao i zaposlenima u Ustanovama sa kojima naš Centar ima sklopljen ugovor o saradnji.
Ostali učesnici u programima neće biti u mogućnosti da dobiju sertifikat o pohađanom programu.


Online test

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa KME (dva elektronska testa po danu)!

Zbog promena u evidentiranju prisutnih na programima KME od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, svima koji uspešno reše online testove akreditovane od strane KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje" u periodu od 1. do 9. u mesecu, bodovi će biti evidentirani prvog. Svima koji test polože između 10. i 19. bodovi će biti upisani 10. u mesecu. Onima koji test reše od 20. do 31. bodovi će biti evidentirani 20.


SESTRINSKE INTERVENCIJE PRILIKOM IZVOĐENJA GASTROSKOPIJE

 

-za medicinske sestre i zdravstvene tehničare-