VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

INTERNA EDUKACIJA


Da bi Zdravstveni savet Srbije akreditovao program KME, potrebno je popuniti propisana dokumenta prijave programa za akreditaciju i dostaviti ih Službi za obrazovnu i naučno – istraživačku delatnost u predviđenom roku. Dokumenta za prijavu možete pronaći na adresi http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/


Rokove za akreditaciju propisuje Zdravstveni savet Srbije. Za tekuću godinu, rokovi su od 15. do 30. januara, od 1. do 15. aprila, od 1. do 15. jula i od 1. do 15. oktobra godine. Nakon objavljivanja na sajtu Zdravstvenog saveta i dobijanja rešenja o akreditaciji svakog pojedinačnog programa, isti se održavaju prema utvrđenom kalendaru stručnih edukativnih programa Ustanove, uz obavezu da se 3 nedelje pre održavanja, najave Službi za obrazovanje i naučno – istraživačku delatnost, tj. nadležnoj Komori.

Nakon održanog programa, rukovodilac istog i Služba u roku od 15 dana imaju obavezu dostavljanja izveštaja o održanom akreditovanom programu. Ovaj izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: evidencioni broj programa iz spiska akreditovanih programa koji je objavljen na sajtu Zdravstvenog saveta i nadležne komore, datum donošenja odluke kojom je taj program akreditovan, spisak predavača i učesnika, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, a za sve programe kontinuirane edukacije osim stručnih sastanaka i rezultate sprovedene evaluacije sa prosečnom ocenom opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije.

KALENDAR STRUČNIH PROGRAMA APRIL 2019.

calendar


Svi navedeni programi u kalendaru, kao i online testovi namenjeni su isključivo zaposlenima u KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje", kao i zaposlenima u Ustanovama sa kojima naš Centar ima sklopljen ugovor o saradnji.
Ostali učesnici u programima neće biti u mogućnosti da dobiju sertifikat o pohađanom programu.


Online test

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa KME (dva elektronska testa po danu)!

Zbog promena u evidentiranju prisutnih na programima KME od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, svima koji uspešno reše online testove akreditovane od strane KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje" u periodu od 1. do 15. u mesecu, bodovi će biti evidentirani prvog. Svima koji test polože između 15. i 31. bodovi će biti upisani 15. u mesecu. Sertifikati o pohađanim programima izrađuju se i overavaju do 15. u mesecu za prethodni mesec.


STARENJE I GLAVNA OBELEŽJA STARENJA LJUDI

 

Donacija UZRS "Tim KME"

 

- za medicinske sestre i zdravstvene tehničare-

SEDENJE I ZDRAVLJE

 

On line test je donacija UZRS, "TIM KME"

 

- za medicinske sestre i zdravstvene tehničare-

ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DECE

 

On line test je donacija UZRS, "TIM KME"

 

- za medicinske sestre i zdravstvene tehničare-

ALFA - LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE

 

On line test je donacija UZRS, "TIM KME"

 

-za lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare-

AKUTNI PANKREATITIS

 

-za lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.-

Bezbedan i zdrav rad u zdravstvenoj delatnosti –Novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

 

za lekare, farmaceute, stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i zdrastvene saradnike