VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Informacije za pacijente

Adresa: Heroja Milana Tepića 1, Beograd

Telefon: +381 (11) 3630-700 (centrala)

Uvođenjem novog Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Srbije (IZIS), zakazivanje specijalističkih pregleda obavlja se preko izabranih lekara u domovima zdravlja. U interesu sto optimalnijeg zbrinjavanja, predlažemo odgovarajuću pripremu pacijenata na nivou izabranog lekara u domu zdravlja:

a) administrativni i organizacioni uslov:
- lična karta,
- overena zdravstvena isprava,
- uredan uput,
- poštovanje regionalnog principa u prethodnoj dijagnostičkoj obradi pacijenata u okviru raspoloživih resursa specijalisičkih disciplina i dijagnostičkih procedurata u okviru navedenih domova zdravlja (Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ''Sl.glasnik RS'', broj: 10/2010...1/2013), Prilog 1*,

b) obavezan medicinski uslov:
- pacijent mora biti pregledan,
- upisana uputna dijagnoza ili nađeno stanje i konkretan, specificiran zahtev u vezi sa daljom dijagnostikom i lečenjem,

v) potreban medicinski uslov:

Specijalističko konsultativni pregledi

1. Prvi pregled
- uput u kome je precizno postavljen zahtev u vezi sa daljim ispitivanjem i lečenjem,
- mišljenje specijaliste sa primarnog nivoa sa nalazima o zdravstvenom stanju i rezultatima (laboratorijeske analize ne starije od 30 dana koje uključuju krvnu sliku, biohemiju sa vrednostima natrijuma, kalijuma, ureje, kreatinina, glikemije, bilirubina, transaminaza, holesterola i triglicerida, radiološke nalaze, kao i druge rezultate ispitivanja,
2. Kontrolni pregled
- prethodni nalaz specijaliste,
Neinvazivna kardiološka dijagnostika
1. Prvi pregled kardiologa
- mišljenje specijaliste sa primarnog nivoa (dom zdravlja) sa nalazima o zdravstvenom stanju,
- laboratorijske analize ne starije od 30 dana koje uključuju krvnu sliku, biohemiju sa vrednostima natrijuma, kalijuma, ureje, kreatinina, glikemije, bilirubina, transaminaza, holesterola i triglicerida, radiološke nalaze- obavezan radiogram srca i pluća, kao i druge rezultate ispitivanja,
2. Ehostres test - sledeća dokumentacija:
- uput u kome je precizno postavljen zahtev za ehostres test,
- mišljenje specijaliste interniste i/ili kardiologa sa primarnog nivoa na osnovu kojeg je indikovan ehostres test,
- laboratorijske analize ne starije od 30 dana koje uključuju krvnu sliku, biohemiju sa vrednostima natrijuma, kalijuma, ureje, kreatinina, glikemije, bilirubina, transaminaza,
- obavezan radiogram srca i pluća, ne stariji od 30 dana,
- obavezan bazni ehokardiografski nalaz, ne stariji od 30 dana,
- obavezan elektrokardiogram, ne stariji od 30 dana,
3. Ergometrijsko/ergospirometrijsko testiranje - sledeća dokumentacija:
- uput u kojem je precizno postavljen zahtev za stres test,
- mišljenje specijaliste interniste i / ili kardiologa sa primarnog nivoa na osnovu kojeg je indikovan stres test,
- laboratorijske analize ne starije od 30 dana koje uključuju krvnu sliku, biohemiju sa vrednostima natrijuma, kalijuma, ureje, kreatinina, glikemije, bilirubina, transaminaza,
- obavezan radiogram srca i pluća, ne stariji od 30 dana,
- obavezan elektrokardiogram, ne stariji od 30 dana.
4. Transtorakalni ehokardiografski pregled (TTЕ) -sledeća dokumentacija:
- uput u kome je precizno postavljen zahtev za TTE,
- mišljenje specijaliste interniste i / ili kardiologa sa primarnog nivoa na osnovu koga je indikovan TTE,
- obavezan elektrokardiogram, ne stariji od 30 dana,
- ranije ehokardiografske nalaze ukoliko ih ima,
- ukoliko je rađena hirurška rekonstrukcija srčanih zalistaka, potrebno je doneti otpusnu listu sa kardiovaskularne hirurgije,
5. Transezofagealni ehokardiografski pregled (TEE)
- sledeća dokumentacija:
- uput u kome je precizno postavljen zahtev za TEE,
- mišljenje specijaliste interniste i / ili kardiologa sa primarnog nivoa na osnovu koga je indikovan TEE,
- laboratorijske analize ne starije od 30 dana koje uključuju krvnu sliku, biohemiju sa vrednostima natrijuma, kalijuma, ureje, kreatinina, glikemije, bilirubina, transaminaza
- PV ( protrombinsko vreme),
- obavezan radiogram srca i pluća, ne stariji od 30 dana,
- obavezan bazni ehokardiografski nalaz, ne stariji od 30 dana,
- obavezan elektrokardiogram, ne stariji od 30 dana,
- ukoliko je rađena hirurška rekonstrukcija srčanih zalistaka, potrebno je doneti otpusnu listu sa kardiovaskularne hirurgije,
6. Analize 24-časovnih vrednosti krvnog pritiska (AMP-ambulatorni monitoring krvnog pritiska) - sledeća dokumentacija:
- uput u kome je precizno postavljen zahtev u vezi sa AMP-om,
- mišljenje specijaliste interniste i / ili kardiologa sa primarnog nivoa na osnovu koga je postavljena indikacija za AMP i na kome je ispisana trenutna antihipertenzivna terapija,
7. Analize 24-časovnog rada srca (Holter monitoring elektrokardiograma)
- sledeća dokumentacija:

- uput u kome je precizno postavljen zahtev u vezi sa Holter EKG monitoringom,
- mišljenje specijaliste interniste i / ili kardiologa sa primarnog nivoa na osnovu koga je postavljena indikacija za Holter EKG monitoring i ispisana trenutna kardiološka terapija,
- prethodno rađene elektrokardiograme
8. Kontrolni pregled kardiologa
- prethodni nalaz kardiologa,

Rad ambulantne službe klinike za internu medicinu se odvija u sledećim objektima:

Interno I:
Heroja Milana Tepića 1

Interno II:
Bulevar Kneza Aleksandra Karadjordjevića 64

Kardiologija:
Heroja Milana Tepića 1 (prizemlje zgrade uprave)
Telefon: +381 11 36 30 738
Radno vreme službe:
ponedeljak-petak 07-19 h

Usluge:
- Test fizičkim opterećenjem (ergometrija) na pokretnoj traci i bicikl-ergometru
- Ergospirometrijsko testiranje na pokretnoj traci
- 24-časovno ambulantno elektrokardiografsko praćenje (24h Holter EKG), trokanalni i dvanaestokanalni EKG
- Dvadesetčetvoročasovno ambulantno praćenje krvnog pritiska (24h AMP)
- Ultrazvučni pregled srca ( 2D i 4D ehokardiografija)
- Stres ehokardiografija fizičkim opterećenjem na ležećem biciklu
- Sleep apnea studija

Pulmologija:
Adresa:Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 64
Telefon: +381 11 36 30 700, lokal 551
Radno vreme službe:
Ponedeljak: 13 – 19h
Sreda: 13 – 19 h
Četvrtak: 13 -19h

Usluge:
- Spirometrijsko testiranje
- Bronhodilatacijski testovi

Endokrinologija:
Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 64
Telefon službe: 36 30 700, lokal 551
Radno vreme službe:
Ponedeljak: 07-19 h
Utorak: 13-19 h
Sreda 07-19 h
Četvrtak: 07-13 h
Petak: 07-13 h

Usluge:
- Određivanje glukoze u krvi, HbA1c,
- Test opterećenja glukozom (OGTT)
- Ispitivanje hormonskog statusa

Hematologija:
Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Krađorđevića 64
Telefon: 36 30 700, lokal 551
Radno vreme službe:
Utorak 07-13 h
Četvrtak 07-13 h
Petak: 07-13 h

Gastroenterologija:
Adresa: Heroja Milana Tepića 1
Telefon: +381(11)36 30 700, lokal 874
Radno vreme službe:
Ponedeljak-petak : 07-19h