VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

ISTORIJAT

Odsek biohemijske laboratorije osnovan je 1952. godine, kad i bolnica “Dr Dragiša Mišović“. Prvi rukovodilac biohemijske laboratorije bio je mr ph Miodrag Ćirić koji započinje stručni razvoj ove laboratorije sa 4 laboranta. Od 1957. godine biohemijska laboratorija prerasta u odeljenje medicinske biohemije , kojim od tada pa sve do 1980. godine rukovodi prim. mr ph Tatjana Plećaš-Drljača. U tom periodu u laboratoriji rade izuzetni i vrsni stručnjaci: dr sci ph Radmila Hajduković, prim. mr sci Nada Radivojević, prim. dr Vera Todorović, prim. dr sci med Branislava Brkić, prim. mr sci Ana Vuković i prim. mr sci Mirka Ilić, kao i 14 veoma dobro obučenih i vrednih laboranata. Zahvaljujući celokupnom i visoko profesionalnom radu, entuzijazmu i dobroj saradnji sa kliničkim odeljenjima bolnice, biohemijska laboratorija se razvijala i postizala zapažene rezultate u hormonskoj dijagnostici, analizi enzima i izoenzima, proteinskog i lipoproteinskog sistema.

U laboratoriji se tokom rada izuzetna pažnja posvećuje kvalitetu i kontroli rada. Laboratorija je bila uključena od prve savezne i republičke kontrole, u proveri tačnosti rada analiza, tako da nijedan traženi parametar kontrole nije odstupao iz dozvoljenog opsega. Zbog tako visokog kvaliteta rada, opšte priznatog u tadašnjoj Jugoslaviji, ova laboratorija je 1970. godine izabrana za jednu od referentnih od strane Komisije za medicinsku biohemiju Saveznog zavoda za zdravlje.

Integracijom u KBC “Dr Dragiša Mišović“ 1977. godine spojene su tri bolnice koje su do tada imale svaka svoje zasebne laboratorije, veoma strukturno različite (Klinička bolnica “Dr Dragiša Mišović“, Železnički saobraćajni medicinski centar i Specijalna dečja bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu). Prilikom integracije izvršena je organizaciona, tehnološka i metodološka objedinjenost laboratorija u Institut za laboratorijsku dijagnostiku. Institut je imao u svom sastavu 3 radne jedinice: 1. Odeljenje medicinske biohemije sa odsecima, 2. Odeljenje laboratorijske hematologije i 3. Odeljenje mikrobiologije sa parazitologijom. Od 1980 – 1981. godine Institutom rukovodi prim. dr Vera Todorović, od 1981 – 1994. godine rukovodilac laboratorije bila je prim. mr sci Ana Vuković. Službom laboratorijske dijagnostike i odeljenjem medicinske biohemije od 1995 – 2004. godine rukovodi prim. dr sci med Branislava Brkić, naučni savetnik Medicinskog fakulteta u Beogradu. Od 2004 – 2009. godine rukovodilac Centra za laboratorijsku dijagnostiku je prim. dr sci ph Dragana Begović, od 2009. godine načelnik Službe za laboratorijsku dijagnostiku je mr ph Zorica Marković.

Organizacija rada laboratorijske službe je takva da pokriva različite oblasti medicine (interne, hirurške, urološke, psihijatrijske, neurološke, pedijatrijske i urgentne medicine) koje zahtevaju da laboratorija ima organizovan 24 – časovni rad svih 365 dana u godini. U laboratoriji se od osnivanja pa sve do danas posebna pažnja posvećivala svakodnevnoj obaveznoj kontroli rada. U tom pogledu laboratorija je uključena u republičku kontrolu koja se obavlja dva puta godišnje.

Zahvaljujući intenzivnom i raznovrsnom stručnom radu biohemijska laboratorija je nastavna baza Farmaceutskog i Medicinskog fakulteta u Beogradu. U ovoj laboratoriji se obavljao, a i danas se obavlja pripravnički staž za medicinske biohemičare, deo specijalističkog staža u sklopu specijalizacija iz medicinske biohemije i kliničke hemije. Takođe su urađene i analize za 11 doktorskih disertacija lekara iz našeg Centra. Stručnjaci biohemijske laboratorije su izlagali na kongresima u zemlji i inostranstvu i štampali su veliki broj naučnih i stručnih radova.

Hematološka laboratorija je nastala 1978. godine integracijom laboratorija koje su radile u Dečjoj bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu, Železničkoj bolnici i bolnici “Dr Dragiša Mišović“ i koje su bile strukturno veoma različite. Od 1962. godine hematološka laboratorija u Železničkoj bolnici je bila u sklopu bakteriološko – hematološke laboratorije pa sve do 1978. godine kada se formira Odeljenje kliničke hematološke laboratorije KBC “Dr Dragiša Mišović“. Hematološka laboratorija u bolnici “Dr Dragiša Mišović“ je bila deo hematološkog odseka pri internom odeljenju. U Dečjoj bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu hematološka laboratorija je radila u okviru pedijatrijske laboratorije sve do 1978. godine kada se integriše u Odeljenje kliničke hematološke laboratorije. Izmenom unutrašnje organizacije KBC-a 1993. godine hematološka laboratorija postaje Odeljenje hematologije sa imunohemijom i Odsekom pedijatrijske hematologije koji radi u okviru Službe laboratorijske dijagnostike. Danas, Odsekom hematologije stručno i organizaciono rukovodi prim. dr sci ph Dragana Begović.

Prilikom integracije tri bolnice na Dedinju, svaka od te tri bolnice je imala svoju laboratorijsku službu. Bakteriološka dijagnostika je postojala u sklopu laboratorije u Železničkoj bolnici i Dečjoj bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu. Bakteriologija je počela svoj razvoj u Železničkoj bolnici početkom pedesetih godina prošlog veka. Prvi stalni lekar specijalista mikrobiolog koji je zaposlen u Železničkoj bolnici 1957. godine bila je dr Jelena Kelner-Išah. Godine 1968. zbog povećanja obima posla, prima se još jedan lekar na specijalizaciji, tako da od 1971. godine u bakteriološkoj laboratoriji Železničke bolnice rade 2 specijalista. U Dečjoj bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu 1969. godine primljen je prvi lekar specijalista mikrobiolog dr Julijana Laban koji se bavi pedijatrijskom bakteriologijom. Posle integracije u KBC “Dr Dragiša Mišović“ pedijatrijska bakteriologija postaje odsek u sklopu bakteriološke službe. 1999. godine formira se Odsek mikrobiologije u okviru Službe za laboratorijsku dijagnostiku. Danas , Odsekom mikrobiologije uspešno rukovodi dr Teodora Vitorović.