VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
JEDNOSTAVNA PROCENA FUNKCIJE DESNE KOMORE


Dugo vremena je funkcija desne komore i njena uloga u srčanoj insuficijenciji bila zanemarivana.

Postoje teškoće pri ehokardiografskoj proceni veličine i funkcije desne komore, u smislu određivanja volumena i procene njene ejekcione frakcije, kako zbog same  lokalizacije desne komore ispod sternuma, što otežava njenu vizualizaciju, tako i zbog složene geometrijske strukture i fiziologije kontrakcije desne komore, koja se razlikuje od leve komore.

Poslednjih godina se pridaje veći značaj funkiji desne komore i njenoj ulozi u srčanoj insuficijenciji.

Primenom  M mode i 2D ehokardiografskih merenja relativno jednostavnog parametra, TAPSE (Tricuspid Annular Plane Systolic Exursion), može se dobiti dobar i pouzdan indikator funkcije desne komore. Vrednost TAPSE < 15 mm je indikator loše funkcije desne komore.

Merenje TAPSE se vrši iz apikalnog preseka četiri šupljine i postavljanjem M mode kursora na lateralnu ivicu trikuspidalnog anulusa, a zatim se vrši merenje sistolnog pomeranje trikuspidalnog anulusa  na M mode slici, koji odražava skraćene desne komore od baze do vrha tokom sistole. TAPSE se mogu meriti kod svih pacijenata nezavisno od srčane frekfence i poremećaja srčanog ritma.