PARTICIPACIJA

Participacija za pojedinačne usluge

Zdravstvene usluge koje Kliničko-bolnički centar pruža, u okviru registrovane delatnosti, na osnovu Ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite, zaključenim sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, uključujući lekove i medicinska sredstva, koji su utvrđeni kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, obezbeđuju se osiguranim licima na teret sredstava obaveznog osiguranja, tj. ne naplaćuju se.

Participacija kao vid vašeg učešća u troškovima zdravstvene zaštite propisana je Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2021. godinu („ Sl.glasnik RS“, broj: 9/2021.).

VIDOVI I IZNOSI PARTIICIPACIJE


1. Stacionarno lečenje
50 rsd

po bolničkom danu


2. Rehabilitacija
50 rsd

u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi po bolničkom danu


3. Pregled i lečenje
50 rsd

od strane izabranog lekara i lekara specijaliste – po pregledu (osim preventivnih pregleda)


4. Sve laboratorijske usluge
50 rsd

po uputu (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju, osim u slučaju preventivnog pregleda)


5. Rendgenski pregled i snimanje
50 rsd

po uputu


6. Pregled na ultrazvučnom aparatu
100 rsd

po uputu


7a. Pregled po uputu
300 rsd

na skeneru


7b. Pregled po uputu
600 rsd

na magnetnoj rezonanci


8. Ostale dijagnostičke usluge
50 rsd

po uputu (holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr.)


9. Rehabilitacija
50 rsd

u ambulantnim uslovima (jednodnevne terapijske usluge)


10. Pregled i lečenje
50 rsd

u dnevnoj bolnici po danu


11. Hirurški zahvati
50 rsd

van operacione sale


12. Hirurške korekcije
5%

koje imaju za cilj korekciju urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje i korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i delova tela (5% od utvrđene cene hirurške intervencije a najviše 30.000 dinara)


13a. Medicinsko-tehnička pomagala
10%

protetička sredstva - proteza (10% od utvrđene cene pomagala)


13b. Medicinsko-tehnička pomagala
10%

ortotička sredstva - ortoze (10% od utvrđene cene pomagala)


13c. Medicinsko-tehnička pomagala
10%

posebne vrste pomagala i sanitarne sprave osim za koncentrator kiseonika i ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (10% od utvrđene cene pomagala)


13d. Medicinsko-tehnička pomagala
20%

pomagala za omogućavanje glasa i govora (20% od utvrđene cene pomagala)


13e. Medicinsko-tehnička pomagala
10%

ortopedske cipele (10% od utvrđene cene pomagala)


13f. Medicinsko-tehnička pomagala
10%

slušna pomagala za lica starija od 18 godina života ako nisu na školovanju (10% od utvrđene cene pomagala)